Kiedy do rozbiórki budynku potrzebne jest pozwolenie?

W Polsce, przepisy dotyczące rozbiórki budynków znajdują się w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z tą ustawą, przed przystąpieniem do rozbiórki budynku właściciel musi uzyskać stosowne pozwolenie od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Pozwolenie to jest wymagane w przypadku rozbiórki całkowitej lub częściowej budynku, który został uznany za obiekt budowlany.

Rodzaje obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na rozbiórkę

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, nie wszystkie obiekty budowlane wymagają pozwolenia na rozbiórkę. Przede wszystkim, pozwolenie jest wymagane dla obiektów, które są uznane za istotne z punktu widzenia architektonicznego, historycznego lub kulturowego. W przypadku takich obiektów, decyzja o rozbiórce musi być uzasadniona i poparta odpowiednimi ekspertyzami. Ponadto, pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m² oraz dla tych, które są zlokalizowane w otulinach parków narodowych lub na terenach objętych ochroną konserwatorską.

Procedura uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

Aby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę, właściciel obiektu budowlanego musi złożyć wniosek do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wniosek ten powinien zawierać informacje dotyczące obiektu, jak również dokumentację techniczną oraz plan zagospodarowania terenu po rozbiórce. Organ ten ma obowiązek wydać decyzję w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja może być pozytywna lub negatywna, w zależności od spełnienia przez wnioskodawcę wymogów prawnych.

Koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę

W przypadku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, właściciel obiektu budowlanego musi ponieść koszty związane z opłatami administracyjnymi oraz ewentualnymi ekspertyzami. Opłaty te są różne w zależności od rodzaju obiektu oraz jego lokalizacji. Ponadto, właściciel musi również pokryć koszty związane z przeprowadzeniem samej rozbiórki, jak również utylizacją odpadów budowlanych.

Przeprowadzenie rozbiórki budynku bez wymaganego pozwolenia może skutkować nałożeniem na właściciela kary finansowej.

 

Usługi budowlane Grunt

doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.